روی خط خبر

  • 124kzmb
  • شعرهای برگزیده خدایی

منبع: 124kzmb
امتیاز: 5 5

شعرهای برگزیده خدایی از وبلاگ یگانگی خداوند 124kzmb

شعرهای برگزیده خدایی

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز؟ می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم …! “قیصر امین پور” ****** شعر عارفانه کوتاه گر خدا داری ز غم آزاد شو از خیال بیش و کم آزاد شو “اقبال لاهوری” ****** شعر عارفانه در مورد خدا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت… “سعدی” ****** شعر نو عارفانه سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی قصه عشق، انسان بودن ماست اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست سرت را بالا بگیر و لبخند بزن ”فهمیدن” کار هر آدمی نیست… “احمد شاملو” ****** شعرهای زیبا و عارفانه در مورد خدا رسیده ام به خدایی که اقتباسی نیست شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست خدا کسیست که باید به دیدنش برویم خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست فقط به فکر خودت باش، ای دل عاشق که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز؟می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم …!“قیصر امین پور”******شعر عارفانه کوتاهگر خدا داری ز غم آزاد شواز خیال بیش و کم آزاد شو“اقبال لاهوری”******شعر عارفانه در مورد خدارسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیندبنگر که تا چه حد است مکان آدمیت…“سعدی”******شعر نو عارفانهسر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواندکه نه از دوزخ بترسی و نه از بهشتبه رقص درآییقصه عشق، انسان بودن ماستاگر کسی احساست را نفهمید مهم نیستسرت را بالا بگیر و لبخند بزن”فهمیدن” کار هر آدمی نیست…“احمد شاملو”******شعرهای زیبا و عارفانه در مورد خدارسیده ام به خدایی که اقتباسی نیستشریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیستخدا کسیست که باید به دیدنش برویمخدا کسی که از آن سخت می هراسی نیستفقط به فکر خودت باش، ای دل عاشقکه خودشناسی تو جز خداشناسی نیست

در صورتیکه پست با عنوان شعرهای برگزیده خدایی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.